Categorie archief: Inhoud

Berichten die informatie geven over plan- en besluitvorming of het tijdpad.

Op dinsdag 22 mei komen we in actie!

Beste Vrienden,

We zeiden het al in onze vorige nieuwsbrief: op 22 mei komen we in actie!

Op dinsdagavond 22 mei maken de Deelraadsleden een tochtje door de grachten om de toekomstige steigerlocaties te bezoeken. Tussen 19:30 en 20:00 uur varen ze langs de Noordermarkt. Daar willen wij hun boot opwachten met pers en publiek Prof. dr. Maaike Meijer houdt een mooie toespraak en er zal van alles te doen zijn. Ons doel is: aan de deelraadsleden laten zien dat ons verzet bestaat uit echte mensen, en niet alleen een handtekeningenlijst. Kom daarom die avond naar de Noordermarkt, en breng trommels mee! De kans bestaat dat de raadsleden NIET uit de boot stappen maar enkel langsvaren: dan kunnen ze ons misschien niet zo goed zien…. maar wel horen! Dus trommels, sirenes en toeters zullen een bijdrage moeten leveren aan onze zichtbaarheid! 
Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Een reactie plaatsen

Steiger Noordermarkt moet uit ontwerp-plan Water – Partijstandpunten op een rij

Het Waterplan dateert van 15 jaar geleden. Het werd bedacht in een D66-werkgroep met vier leden, waaronder  Guido Frankfurther en Walther Schoonenberg (voorzitter) . Beiden zijn nog steeds de grootste pleitbezorgers van het plan, Schoonenberg voert zijn lobby inmiddels vanuit de VVAB. Het zal voor D66 niet makkelijk zijn om (delen van) het plan alsnog te laten vallen.

Toch is dat wat er moet gebeuren. De steiger aan de Noordermarkt moet uit het ontwerp-bestemmingsplan Water verdwijnen.

Groen Links zit in de coalitie met D66 en steunt het waterplan. Maar bij Groen Links is inmiddels wel sprake van voortschrijdend inzicht. Voor Groen Links telt het zwaar dat de drukte op de gracht per saldo vervuilend is. (lees: brief aan Groen Links)

De derde coalitiepartij is PvdA. Hoewel coalities gewoonlijk dezelfde kant op proberen te denken,  begint zich binnen de PvdA steun te groeien voor een amendement waarbij de Noordermarkt uit het bestemmingsplan verdwijnt.

Bij de Partijen die geen deel uitmaken van de coalitie, te weten VVD, SP, en Vera Alexandrova, overheerst het idee dat de steiger op de Noordermarkt uit het waterplan zou moeten verdwijnen.

De uitspraken hierboven zijn generaliserend, in elke partij wordt door de deelraadsleden genuanceerder gedacht dan hierboven kan worden weergegeven.

Als u een politieke partij of een deelraadslid wilt laten weten wat uw mening is, kijk dan op de site van Deelraad Centrum Amsterdam voor de namen en adressen.

Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Een reactie plaatsen

Twaalf bezwaren tegen de voorgenomen steiger aan de Noordermarkt

De bewoners rond de Noordermarkt, en ca. 6000 vrienden van de Noordermarkt verzoeken het Stadsdeel om de steiger aan de Noordermarkt uit het ontwerp bestemmingsplan Water te schrappen. Voor de aanvoer van reizigers zijn in de nabijheid van de Noordermarkt voldoende alternatieven voorhanden. Bij het Anne Frankhuis komen 4 steigers, in de Brouwersgracht bij de Herenmarkt ligt een steiger, en in de Keizersgracht, bij de Rode Hoed, op 150 meter lopen (!) ligt ook nog een vrijwel ongebruikte, mooie, grote houten steiger, waar het gemakkelijk op- en afstappen zal zijn.

Het mooiste alternatief ligt in de Singelgracht, tussen het Marnixbad en het Haarlemmerplein. Daar is genoeg ruimte, zowel op het water als aan de wal. Een of twee op- en afstapplaatsen in die gracht zouden een uitstekende uitvalsbasis zijn voor een bezoek aan de Staatsliedenbuurt, het Westerpark, en de Jordaan. De Noordermarkt is dan werkelijk van alle kanten voor toeristen goed te bereiken, maar zal toch haar eigen karakter kunnen behouden.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste bezwaren: Lees verder

Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuw bewoners manifest tegen de plannen

Naast de eerder hier al beschreven Zienswijze ontvingen we een afschrift van een manifest van één van de bewoners gericht aan de deelraad Amsterdam Centrum dat zeer precies de toon treft van ons gevoel over de plannen met de aanlegsteiger bij de Noordermarkt.

 

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen

GGD waarschuwt voor meer fijnstof bij de Noordermarkt

De GGD Amsterdam concludeert dat het eerder in opdracht van Stadsdeel Centrum opgestelde “geruststellende” rapport over de luchtkwaliteit niet serieus te nemen is.
In het rapport concludeerde bureau Tauw dat de komst van een grote op- en afstapplaats geen probleem zal opleveren voor de luchtkwaliteit bij de Noordermarkt.

Op verzoek van de Belangengroep Noordermarkt heeft em. prof. dr. L. Reinders het rapport van Tauw bestudeerd en vastgesteld dat “het rapport van Tauw rammelt en onvoldoende basis biedt voor een afgewogen oordeel”. Het stadsdeel heeft daarop op 16 februari 2012 advies gevraagd aan de GGD. De GGD maakt gehakt van het rapport Tauw. De GGD stelt dat manoeuvrerende rondvaartboten bij de Noordermarkt alleen acceptabel zouden zijn als die boten zero-emissie zijn, d.w.z. geheel uitstootvrij. Een tegenvaller voor het stadsdeel!

Zie hier het artikel hierover in de Telegraaf. Hierna volgt de gehele brief van de GGD, Lees verder

Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Groen Links zou zijn steun aan de steiger moeten heroverwegen. Een open brief.

Groen Links is samen met D66 voorvechter van het Bestemmingsplan Water in Amsterdam Centrum. Onderdeel van dit Bestemmingsplan is de realisatie in de Prinsengracht van een grote op- en afstapplaats voor rondvaartboten aan de Noordermarkt. De capaciteit van de steiger wordt in het bestemmingsplan geraamd op 7 boten per uur, en 1700 passagiers (toeristen) per dag. Tegen het plan voor deze steiger wordt actie gevoerd door een groep van 100 omwonenden, die zich gesteund weten door een groep van 6000 Vrienden van de Noordermarkt.

De redenen voor Groen Links om haar steun aan de locatie Noordermarkt te heroverwegen zijn nog dwingender dan in 2005: ons groene imago staat op het spel. Volgens rapporten van de GGD en van em. prof. dr L. Reijnders zal de komst van een steiger bij de Noordermarkt grote gezondheidsrisico’s voor de omwonenden met zich mee brengen. Het is moeilijk voor te stellen dat bestuurders en deelraadsleden van Groen Links hier hun ogen voor zouden sluiten.

Lees hieronder de persoonlijke brief van Mieke van Kasbergen aan Groen Links Lees verder

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen

Zienswijze

Het realiseren van de aanlegsteiger op de locatie Prinsengracht ter hoogte van de Noordermarkt brengt het behoud van de huidige (buurt-)functie van de Noordermarkt in gevaar. Op 25 januari schreef mr. Els Unger namens de belangengroep Noordermarkt een reactie op het ontwerp bestemmingsplan water van de gemeente Amsterdam.

Deze zienswijze is geschreven om de gemeente te bewegen meer rekening te houden met de ondernemers en bewoners van de Noordermarkt.
Samenvattend is de zienswijze gericht tegen:

  • de functieaanduiding “specifieke vorn van water -op en afstapvoorziening” op het bestemmingsvlak in de Prinsengracht ter hoogte van de Noordermarkt;
  • het aanmerken van de locatie Noordermarkt als bijzondere plek binnen de bestemming “Waarde-Landschap”  die is toegekend aan het vak Prinsengracht tussen de Prinsensluis en de Brouwersgracht;
  • het wegbestemmen van de twee historische schepen die nu op deze locatie liggen. (De ligplaatsen van deze woonschepen zijn niet opgenomen in het bestemmingsplan en dat zou wel moeten. De Belangengroep Noordennarkt is van oordeel dat hier een “woonschepenligplaats” zou moeten worden aangeduid.)

Hier kunt u de volledige brief of Zienswijze van mr. Els Unger bekijken: Lees verder

Geplaatst in Inhoud | Getagged | Een reactie plaatsen

Petitie tegen op- en afstapplaats bij de Noordermarkt, ondersteund door 4.600 vrienden

– De petitie:
hier te downloaden in pdf-formaat:
petitie

Een plan met verborgen gebreken
PETITIE, aangeboden aan het bestuur van stadsdeel Centrum
namens Vrienden van de Noordermarkt

Namens ruim 4.600 Vrienden van de Noordermarkt maken wij bezwaar tegen de komst van een grote op- en afstapplaats in de Prinsengracht bij de Noordermarkt en bij het Amstelveld. Ter onderbouwing het volgende.

Wij beseffen dat het toerisme een grote en noodzakelijke bron van inkomsten voor de gemeente vertegenwoordigt. Maar is het stadsdeel wel voorbereid op de aanzwellende stroom toeristen die wordt aangetrokken door de status van de Amsterdamse binnenstad als UNESCO Werelderfgoed? Beseft het stadsdeelbestuur wel dat onze toeristenbranche druk doende is om met name in de BRIC-landen toeristen te werven, en nog met toenemend succes ook? Zo staat Brazilië inmiddels in de top 5 van de ons bezoekende landen; ook uit Rusland, India en China zijn oneindige, onbeheersbare stromen mensen te verwachten. Beseft de gemeente wel wat daar de gevolgen van zullen zijn? Avignon, Brugge en Venetië zijn in de 10 jaar sinds de toewijzing van hun UNESCO-status de helft van hun bevolking kwijtgeraakt, omdat de bewoners op de vlucht zijn geslagen!

En wat doet het stadsdeel? Dat splitst zijn bevolking een 15 jaar oud steigerplan in de maag, dat de hele binnenstad tot speelterrein van de bezoekers maakt. Door de aanleg van een fijnmazig netwerk van zoveel mogelijk kleine steigers, en zeer zeker ook van een grote op- en afstapplaats bij de Noordermarkt en bij het Amstelveld.

De Noordermarkt is één van de allerlaatste ongeschonden pleinen van Amsterdam. Een cultuurgoed! Houden zo! Wie dat wil bekijken, kan daar prima naar toe komen wandelen, bijvoorbeeld vanaf de Keizersgracht, waar bij de Rode Hoed een prachtige steiger ligt, op nog geen 200 meter afstand van de Noordermarkt.

Maar wat doet het stadsdeel? Dat maakt 60 meter aan de kade van de Prinsengracht vrij, om ruimte te scheppen voor toeristenboten. De capaciteit? Volgens cijfers in het Ontwerp Bestemmingsplan 1.700 passagiers per dag! Van de allure van de Noordermarkt, de plaatselijke horeca, de buurtwinkels, de zaterdag- en maandagmarkt zal in dit geweld niets overblijven. Een dolksteek in het hart van de Jordaan.

In het bestemmingsplan behoudt het DB zichzelf bovendien het recht voor om de op- en afstapplaatsen te vergroten en uit te breiden met steiger en bebouwing, zonder daarvoor ingewikkelde procedures te hoeven doorlopen. Wat zit hier achter? Welke belangen worden met deze steigers gediend? In het Steigerplan staat dat het Amstelveld en de Noordermarkt zijn “aangewezen door marktpartijen”. Wie zijn die marktpartijen? Wij kunnen niet anders dan concluderen dat dit plan vooral de economische belangen van enkele reders dient, en het stadsdeel daarmee zijn eigen burgers aan de kant zet.

Tenslotte baart het ons grote zorg dat de deelraad op het punt staat om een beslissing te nemen op basis van ondeugdelijke informatie. De onderzoeksrapporten die in het bestemmingsplan worden gepresenteerd, zoals naar geluidsoverlast en de verkeersveiligheid op het water, zijn namelijk aantoonbaar zwak, en leiden tot onjuiste conclusies. Uiteraard is het algemeen belang hier niet mee gediend. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op http://www.vriendenvandenoordermarkt.nl onder “Zienswijze”.

Amsterdam, 25 januari 2012
Namens ruim 4.600 Vrienden van de Noordermarkt,

Anne Marie Borsboom
Maaike Meijer
Annemiek Schrijver
Fransje de Waard

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen

Ontwerp bestemmingsplan Water van de gemeente

Vanaf 16 December ligt het ontwerp-bestemmingsplan Water ter visie bij het stadsdeel Centrum. In dit Plan wordt onder andere geregeld dat er bij de Noordermarkt een grote op- en afstapplaats komt voor de passagiersvaart (toeristen). Een ieder kan dan commentaar leveren. Gedurende de 6 weken dat het ontwerp-bestemmingsplan ter visie ligt kunt u schriftelijk bezwaar maken bij het stadsdeel. De kennisgeving met de termijnen vind u hier

De vereniging Vrienden van de Noordermarkt heeft het stadsdeel inmiddels een petitie aangeboden, waarin namens alle vrienden wordt geprotesteerd tegen de plannen met de Noordermarkt. De vereniging zal ook in overleg treden met de leden van de deelraad en de fracties: uw deelname aan de Vrienden van de Noordermarkt is daarbij voor ons een ruggensteun! Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe beter er naar ons zal worden geluisterd. De politiek wil graag een draagvlak voor haar besluiten: een paar duizend tegenstanders maken het verschil!

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Water kenbaar maken aan de stadsdeelraad van het stadsdeel Centrum.

Schriftelijke zienswijzen onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Water” adresseren aan:

Stadsdeelraad stadsdeel Centrum
Sector Bouwen en Wonen
Afdeling Ruimtelijk beleid
t.a.v. dhr. N. Karsijns
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

LET OP: Reacties per e-mail worden niet als zienswijzen in behandeling genomen.

Geplaatst in Inhoud | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Het steigerplan (2009)

De deelraadsleden hebben een verleden met het waterplan: het plan is al 15 jaar oud en heeft onderweg verschillende veranderingen ondergaan. Een deel van de oude idealen is verloren gegaan. Het openbaar vervoer over het water voor bewoners is afgevallen, het goederenvervoer gebeurt met een hypermoderne boot die geen steigers nodig heeft, en de pleziervaart mag van de toekomstige steigers geen gebruik maken. Blijft over de rondvaart-rederijen. Zij zijn de enige rechtmatige gebruikers van de toekomstige steigers, zoals die op de Noordermarkt. Partijen die in het verleden zijn meegegaan met fases van het Waterplan, beginnen nu in te zien dat er van het oorspronkelijk idee weinig meer over is. Waar het nu op aankomt is politieke moed om de grote op- en afstapplaats aan de Noordermarkt uit het plan te schrappen.

Bekijk bijvoorbeeld de laatste versie van het zogenaamde Steigerplan van drie jaar geleden.

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen